«Պատմություն» առարկայի ծրագիր (8-րդ դասարան)

«Պատմություն» առարկայի ծրագիր (8-րդ դասարան)

Բացատրագիր՝

«Պատմություն» առարկայի՝ միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի ծրագիրը կազմվել է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ «Կրթության մասին» օենքը, «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը, հանրակրթության պետական կրթակարգը, միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող ՀՀ ԿԳՆ փորձարարական և այլընտրանքային ծրագիրը:

8-րդ դասարանի « Պատմություն» առարկան ընդգրկում է Հայաստանի և հայ ժողովրդի, ինչպես նաև համաշխարհային  պատմության նոր փուլը՝ 17-րդ դարի կեսերից մինչև 1918 թվականը: 

Պատմությունը ժողովրդի հավաքական հիշողությունն է,նրա կենսագրությունը: Հայ ժողովուրդը աշխարհի հնագույն ժողովրդներից է, որը պատմական ասպարեզ է իջել անհիշելի ժամանակներից և անցել զարգացման բարդ և դժվարին, կորուստներով և ձեռքբերումներով լի ճանապարհ: Շարունակելով իր պատմական ուղին՝ հայ ժողովուրդը հասել է մինչև մեր օրերը և որպես ազգ ոտք է դրել արդեն նոր հազարամյակ՝ իր ազատությամբ, պետականությամբ և այն զորացնելու վճռականությամբ:

 Պատմությունը պարունակում է հայրենասիրություն և ազգային արժանապատիվ գոյություն:  Պատմության իմացությունը հնարավորություն է տալիս երկրի ապագա քաղաքացուն ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու ժանաչողական հմտությունները, փորձը և անցյալի դասերը ծառայեցնել իր հայրենիքի  հզորացմանը և բարգավաճմանը, պատկերացում կազմել համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ իր երկրի և իր ժողովրդի  զբաղեցրած տեղի ու դերի մասին, զուգահեռներ անցկացնել   համաշխարհային քաղաքակրթության խաչմերուկում:

Հայոց պատմությունը համաշխարհային պատմության համատեքստում

Հայոց պատմությունը կազմում է համաշխարհային պատմության մի օղակը: Ուստի այն պետք է ուսումնասիրվի ընդհանուր պատմության հետ միասնության մեջ:

Այդ միասնությունը կարելի է ապահովել.
– միևնույն դարաշրջանի պատմական դեպքերի ու երևույթների համաժամանակյա ուսուցման միջոցով
-ընդհանուր պատմական հասկացությունների և գաղափարների յուրացման միջոցով
-համաշխարհային դեպքերի և իրադարձությունների միացյալ ուսումնասիրության միջոցով
-ներածական, ընդհանրացնող և ամփոփիչ կրկնությունների միջոցով:

Պատմական երկու դասընթացների կապն ու հիմնական գծերի համեմատումը հնարավորություն է ստեղծում ձևավորելու գիտելիքների ամբողջական համակարգ համաշխարհային պատմության վերաբերյալ, պարզելու մարդկության պատմության ընդհանուր կողմերը և առանձնահատկությունները, որոշելու մեր երկրի տեղն ու դերը համաշխարհային պատմության մեջ, նրա ավանդը մարդկային քաղաքակրթության ստեղծման և զարգացման գործում:

« Պատմություն» առարկայի ուսուցման նպատակները և խնդիրները

Նպատակները՝

 • « Պատմություն» առարկայի դասավանդման գլխավոր նպատակը ազգային գիտակցությամբ օժտված, համակողմանի զարգացած, լիարժեք դաստիարակություն ստացած, ազգային և համամարդկային արժեքներով առաջնորդվող ազատ, գիտակից անհատի և քաղաքացու ձևավորումն է:

Խնդիրները՝

Վերը նշված նպատակին հասնելու համար անհարժեշտ է լուծել կրթադաստիարակչական մի շարք կարևոր խնդիրներ.

 1. Սովորողներին տալ հնարավորություն ունենալ գիտելիքներ և պատկերացումներ հին, միջնադարի, նոր և նորագույն ժամանակների  պատմության մասին, որոնց միջոցով կձևավորվի և կամրապնդվի ազատության, անկախության, պետականության ստեղծման և ամրապնդման համար պայաքարին սեփական մասնակցությունը բերելու գաղափարը:
 2. Գաղափար տալ հայ և համաշխարհային մշակույթի, քաղաքակրթության, նրա առանձնացման ու զարգացման օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
 3. Դաստիարակել հայրենասիրություն, ձևավորել հայրենիքի, պետության և քաղաքացու նկատմամբ արժանապատվություն և հպարտություն:
 4. Հասնել այն բանին, որ իր ազգի հարուստ պատմական փորձով զինված երկրի  վաղվա քաղաքացին գիտակցի իր անմիջական մասնակցության անհրաժեշտությունը ազգային հիմնախնդիրների լուծման, անկախ պետականության կերտման, հայրենիքի բարգավաճման գործին:
 5. Զարգացնել սովորողների ճանաչողական, տրամաբանական, ստեղծագործական մտածողությունը, հաղորդակցական, համագործակցային և ինքնուրույն գործունեության կարողություններն ու հմտությունները:
 6. Ձևավորել պատմական դեպքերը, երևույթները համեմատելու, համադրելու, վերլուծելու, գնահատելու, ընդհանրացնելու կարողություններ:
 7. Զարգացնել ուսումնառության ընթացքում սովորողների ստացած գիտելիքները և տեսական դրույթները պատմական կենդանի նյութի վրա կոնկրետացնելու, անցյալի ու ներկայի հասարակական-քաղաքական երևույթների վերլուծության ժամանակ կիրառելու կարողություններ և հմտություններ:

  Բովանդակությունը՝

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆ-/Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 17-ՐԴ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԸ

ԹԵՄԱ 1-Ազատագրական պայքարի նոր փուլը 17-րդ դարի երկրորդ կեսին և 18-րդ դարում.

 • Հայ ազատագրական պայքարի վերելքը: Հակոբ Ջուղայեցի: Իսրայել Օրի
 • Զինված պայքարը Արցախում և Սյունիքում
 • Ազատագրական պայքարի գաղութահայ կենտրոնները: Հովսեփ Էմին
 • Մադրասի հայրենասիրական խմբակը: Շահամիր Շահամիրյան
 • Հովսեփ արք. Արղությանի և Հովհաննես Լազարյանի ազատագրական ծրագրերը

ԹԵՄԱ 2. Հայաստանը 19-րդ դարի առաջին կեսին.

 • 1804-1813 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը: Գյուլիստանի հաշտությունը
 • 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը: Թուրքմենչայի պայմանագիրը
 • 1806-1812 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը: Բուխարեստի հաշտությունը
 • 1828-1829 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը: Ադրիանապոլսի պայմանագիր

  ԹԵՄԱ 3.  Հայ մշակույթը 17-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 19-րդ դարի առաջին կեսը

 • Դպրոցը
 • Տպագրությունը: Հայ մամուլի սկզբնավորումը
 • Պատմագիտությունը: Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությունը
 • Արվեստը 
 • ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ

 ԹԵՄԱ 1. Հայաստանը Ռուսաստանյան և Օսմանյան կայսրությունների կազմում.

 • Արևելյան Հայաստանի դրությունը
 • Արևմտահայերի դրությունը

ԹԵՄԱ 2. Հայ ազգային-հասարակական շարժումները

 • Հայկական պահպանողականությունը
 • Ազատականությունը հայ իրականության մեջ
 • Հայ ազգայնականությունը
 • Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը
 • Զեյթունի 1862 թ. ապստամբությունը

ԹԵՄԱ 3. Ռուս-թուրքական 1877-1878 թթ. պատերազմը և Հայկական հարցի միջազգայնացումը.

 • Պատերազմի սկիզբը: Հայերի մասնակցությունը պատերազմին
 • Պատերազմի ավարտը
 • Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագիրը և Հայկական հարցը
 • Հայկական հարցը Բեռլինի վեհաժողովում

ԹԵՄԱ 4. Ազգային-ազատագրական պայքարը 19-րդ դարի 70-90-ական թթ.

 • Ազատագրական խմբակներ և կազմակերպություններ
 • Հայ ազգային կուսակցությունները
 • Հայդուկային շարժումը: Նշանավոր հայդուկներ
 • Արևմտահայերի կոտորածները 
 • Ինքնապաշտպանական մարտերը: Սասունի և Զեյթունի հերոսամարտերը
 • Պաշտպանական կռիվները Վանում

ԹԵՄԱ 5. Ազգային շարժումների ծավալումը 20-րդ դարի սկզբին.

 • Սուրբ Առաքելոց վանքի կռիվը
 • Սասունի 1904 թ. ապստամբությունը
 • Երիտթուրքերի հեղաշրջումը
 • Կիլիկիայի կոտորածները և ինքնապաշտպանությունը
 • Հայկական հարցը 1912 – 1914 թթ.
 • ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ /ՃԱՄԲԱՐԱՅԻՆ ՀՈւՆՎԱՐ/

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ-/Փետրվար-Մայիս/

ԹԵՄԱ 6. Հայաստանը և հայ ժողովուրդը առաջին աշխարհամարտի տարիներին.

 • Պատերազմի սկիզբը: Կովկասյան ճակատը 1914-1916 թթ.
 • Հայ կամավորական շարժումը
 • Հայոց մեծ եղեռնը
 • Ինքնապաշտպանական հերոսամարտերը 1915 թ.
 • Երզնկայի զինադադարը
 • Բրեստ-Լիտովսկի հաշտությունը և հայկական հարցը
 • Մայիսյան փառահեղ հերոսամարտերը

ԹԵՄԱ 7. Հայկական մշակույթը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին.

 • Հայկական մշակույթի վերելքը: Կրթությունը
 • Գիտության զարգացումը: Բնական գիտությունները և Հայագիտությունը
 • Գրականությունը և մամուլը
 • Արվեստը և ճարտարապետությունը
 • ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 • Լուսաավորության դարաշրջանը
 • Անգլիական հեղափոխությունը
 • ԱՄՆ – ի կազմավորումը
 • Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը
 • Նապոլեոնի դարաշրջանը
 • Հեղափոխությունները Եվրոպայում 1830-1840-ական թթ.
 • Արևելքի ավանդական հասարակությունները(Օսմանյան կայսրություն, Իրան, Հնդկաստան, Չինաստան, Ճապոնիա)
 • Քաղաքական կյանքի զարգացումը Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում
 • Ազգային նոր պետությունները Եվրոպայում /Գերմանիա: Իտալիա/
 • Ազգային պետությունների առաջացումը Բալկանյան թերակղզում
 • Օսմանյան Կայսրության, Իրանի, Չինաստանի և Ճապոնիայի արդիականացումը
 • Առաջին աշխարհամարտը
 • Մշակույթը 17-րդ դարից մինչև 19-րդ դարի առաջին կեսը /Կրթություն, Գիտություն, Գրականություն, Արվեստ/
 • ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Կիսամյակի ամփոփում
Տարեկան  աշխատանքների  ամփոփում

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆ /ՃԱՄԲԱՐԱՅԻՆ ՀՈւՆԻՍ/

%d bloggers like this: