Պատմություն /10-րդ դասարան/

10-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկայի հեղինակային ծրագիր
Շաբաթական՝ 2 ժամ, տարեկան՝ 68 ժամ

Իրավիճակի նկարագրություն

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվում է պետական այլընտրանքային-հեղինակային կրթական  ծրագիր, ուստի կրթահամալիրում «Պատմություն» դասընթացը դասավանդվում է՝ հիմքում ունենալով հետևյալը .

 • Հանրակրթության պետական չափորոշիչը
 • հեղինակ ուսուցչի մշակած ծրագիրը
 • սովորողի անհատական պլանը
 • կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցը
 • հասարակագիտության լաբորատորիայի օրացույցը
 • կրթահամալիրային ստուգատեսները, ճամբարները

Վերջին տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ միայն տարեթվերի և իրադարձությունների պատմության ուսուցումը հաճախ պատճառ է դառնում, որ սովորողները երես թեքեն պատմություն առարկայից, դրսևորեն ոչ մեծ հետաքրքրվածություն առարկայի հանդեպ: Սովորողները դժվարանում են սովորածը մտապահել և դրա վերաբերյալ որևէ դատողություն անել, պատմությունը սովորողի համար դառնում է թվականների ու անունների շարան: Հետևաբար մեր դրած նպատակը՝ պատմության ուսուցման միջոցով սեփական ինքնությունը պահպանելու նպատակը իրականացվում է ոչ լիարժեք, թերի և մասնակիորեն:

Ժամանակն է վերանայել պատմություն առարկայի դասավանդման ծրագրերը, դասավանդման մեթոդներն ու մոտեցումները, դուրս գալ թվականների ու անունների շարանի մեթոդիկայից, այն դարձնել ավելի արդիական, իրատեսական, իրականանալի՝ առանց ավելորդ ձևականությունների և ստանդարտների:

Շատ կարևոր է, որ պատմության դասավանդման ընթացքում օգնենք սովորողներին քննել պատմությունը և բանավիճել դրա շուրջ, հասկանան, թե ինչ են սովորում  և ինչու են սովորում:

Նպատակներ

 • Սովորողների մոտ առաջացնել և զարգացնել պատմության հանդեպ սեր, հետաքրքրվածություն և սովորելու ցանկություն
 • Սովորողների մոտ մեծացնել ինքնաճանաչման, ազգի ճանաչման, հայ և համախարհային իրականության ճանաչման ձգտումը
 • Սովորողների աշխարհայացքում առանցքային դարձնել հայոց պետության կայացման-զարգացման գործում ներգրավվելու պատրաստակամությունը
 • Ձևավորել գիտակից և պատասխանատու քաղաքացի

Խնդիրներ

 • Զարգացնել սովորողների քննադատական մտածողությունը, հետազոտելու, աղբյուրների հետ աշխատելու, հաղորդակցվելու, վերլուծելու, գնահատելու,
  հարցադրումներ կատարելու, լսելու, քննարկելու, բանավիճելու, սեփական
  տեսակետներն ու դիրքորոշումները հիմնավորելու, որոշումներ
  կայացնելու կարողություններն ու հմտությունները
 • Զարգացնել սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքը
 • Զարգացնել սովորողների համագործակցային հմտությունները
 • Նպաստել սովորողների՝ նախագծային գործունեության հետևողական իրականացման կարողությունները
 • Զարգացնել սովորողների մտային և կամային կարողությունները
 • Կազմակերպել հանդիպումներ հրավիրյալ մասնագետների հետ, ովքեր որոշ թեմաներում ավելի տեղեկացված և մասնագիտացված են
 • Սովորողների մոտ ձևավորել վերաբերմունք սեփական պատմության, պետության, մշակույթի և ապագայի հանդեպ

Կազմակերպումը

 • Ուսումնական պարապմունքի ծրագիրը հրապարակվում է մինչև պարապմունքը սկսելը
 • Ուսուցումն իրականացվում է նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացուցից և հասարակագիտական լաբորատորիայի օրացույցից, ինչպես նաև հասարակագիտական ստուգատեսի օրացույցից բխող ուսումնական նախագծերի միջոցով
 • Սովորողները կարող են հանդես գալ անհատական նախագծերով
 • Ուսումնահայրենագիտական  ճամփորդությունների միջոցով
 • Ուսուցումն իրականացվում է թվային միջոցների կիրառմամբ, սովորողը մեդիահմտությունների կիրառման միջոցով իր խոսքը, վերլուծությունները, հետազոտական աշխատանքները հրապարակում, հանրայնացնում է իր ուսումնական բլոգում, հաջողված աշխատանքները հրապարակվում են նաև ենթակայքերում, կրթահամալիրի գլխավոր կայքում
 • Բանավոր աշխատանքները, քննարկումները նպաստում են, որ սովորողը կարողանա անկաշկանդ միտք ձևակերպել
 • Խրախուսվում է սովորողի ինքնուրույնությունը, երբ սովորողն ինքն է առաջարկում  հետաքրքիր նախագիծ կամ ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք է կատարում
 • Ուսումնական աշխատանքը կազմակերպելիս դասավանդողն օգտագործում  է տարբեր ուսումնական կայքեր, անձնական բլոգ, էլեկտրոնային գրադարաններ, համացանցային այլ ռեսուրսներ, տեսանյութեր, այլ
 • Կազմակերպվում-իրականացվում են հրավիրյալ մասնագետների հետ հանդիպում-քննարկումներ
 • կազմակերպվում է նաև հեռավար ուսուցում
 • Ուսուցման ընթացքում, որպես  ուսուցման աղբյուր, օգտագործվում են էլեկտրոնային դասագրքեր, տարբեր ուսումնական կայքեր, այլ աղբյուրներ…

Ուսումնական միջավայր 

 • դասասենյակ
 • գրադարան, ընթերցասրահ
 • վերնատուն
 • դպրոցի բակ
 • թանգարան
 • հայրենագիտական ճամփորդություններ
 • պատմամշակութային վայրեր

Ուսումնական պարապմունքի ձևեր

 • դաս-դասախոսություններ
 • բանավոր հարցում
 • հրավիրյալ մասնագետների հետ քննարկումներ
 • ուսումնական պարպմունքներ պատմամշակութային վայրերում
 • ուսումնահայրենագիտական-կրթական փոխանակումներով ճամփորդություններ
 • ֆիլմերի դիտում-քննարկում
 • բանավեճերի կազմակերպում-իրականացում
 • նախագծային աշխատանքների իրականացում

Բլոգը՝ ուսումնական հարթակ

Յուրաքանչյուր սովորող պետք է ունենա իր ուսումնական բլոգը՝ սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, բլոգում պետք է պարտադիր առկա լինի «Պատմություն» բաժինը, որտեղ տեսանելի լինեն հետևյալ կետերը՝

 • սովորողի կողմից կատարված առաջադրանքները
 • սովորողի պատրաստած նյութերը՝ ֆիլմեր, հարցազրույցներ, թարգմանություններ, վերլուծություններ, հետազոտական աշխատանքներ, այլ
 • ուսումնահայրենագիտական ճամփորդությունների արդյունքներն ամփոփող պատումները
 • իրականացված նախագծերի արդյունքները
 • այլ

Բովանդակություն

 1. Մուտքի դաս-«Պատմություն» առարկան Ավագ դպրոցում /1 դասաժամ/
 2.  Հայկական քաղաքակրթության ձևավորումն ու զարգացումը: Պատմության աղբյուրները /2 ժամ/
 3. Պետություն. գաղափարներ և ուսմունքներ /2 ժամ/
 4. Պետության սաղմերը նախնադարում /2 ժամ/
 5. Արարատյան թագավորությունը /3 ժամ/
 6. Երվանդական Հայաստանը /3 ժամ/
 7. Արտաշեսյան Հայաստանը /4 ժամ/
 8. Արշակունյաց Հայաստանը 1-3-րդ դարերում /4 ժամ/
 9. Հին Հայաստանի մշակույթը /3 ժամ/
 10. Արևելյան քաղաքակրթությունները․Հին Եգիպտոս /2 ժամ/
 11. Ասորեստան: Բաբելոնիա /2 ժամ/
 12. Աքեմենյան Պարսկական տերությունը /2 ժամ/
 13. Արևմտյան քաղաքակրթությունները․Հին Հունաստան /4 ժամ/
 14. Հին Հռոմ /3 ժամ/
 15. Չինաստան և Հնդկաստան /3 ժամ/
 16. Համաշխարհային կրոններ։ Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն /2 ժամ/
 17. Արշակունյաց Հայաստանը 4-5-րդ դարերում /4 ժամ/
 18. Վարդանանց և Վահանանց պատերազմները /2 ժամ/
 19. Հայաստանը 6-7-րդ դարերում: Պայքար Արաբական տիրապետության դեմ /4 ժամ/
 20. Բագրատունյաց Հայաստանը /3 ժամ/
 21. Հայոց պետականությունը 11-14-րդ դարերում /3 ժամ/
 22. Կիլիկյան Հայաստանը /3 ժամ/
 23. Հայաստանը 15-17-րդ դարերում /3 ժամ/
 24. Հայաստանի ազատագրության համար պայքարի աշխուժացումը /2 ժամ/
 25.  Միջնադարյան  Հայաստանի մշակույթը /2 ժամ/

Գնահատում

Գնահատումն իրականացվում է կրեդիտային համակարգի կիրառման արդյունքում, սովորողի կուտակած միավորների թվային գումարի միջինի հիման վրա՝

 • կիսամյակային լիարժեք հաճախում` 1 կրեդիտ
 • մասնակցություն ուսումնական-հասարակագիտական նախագծերին` 2 կրեդիտ
 • բանավոր և գրավոր /բլոգային/ պատասխաններ, ուսումնական նյութերի և փաթեթների ստեղծում-ներկայացում` 4 կրեդիտ
 • ուսումնահետազոտական աշխատանքներ` 2 կրեդիտ
 • մասնակցություն ուսումնահայրենագիտական ճամփորդություններին` 1 կրեդիտ
%d bloggers like this: