Պատմություն /11-րդ դասարան/

11-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկայի հեղինակային ծրագիր
Շաբաթական՝ 2 ժամ, տարեկան՝ 68 ժամ

Իրավիճակի նկարագրություն

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվում է պետական այլընտրանքային-հեղինակային կրթական  ծրագիր, ուստի կրթահամալիրում «Պատմություն» դասընթացը դասավանդվում է՝ հիմքում ունենալով հետևյալը .

 • Հանրակրթության պետական չափորոշիչը
 • հեղինակ ուսուցչի մշակած ծրագիրը
 • սովորողի անհատական պլանը
 • կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցը
 • հասարակագիտության լաբորատորիայի օրացույցը
 • կրթահամալիրային ստուգատեսները, ճամբարները

Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկան ընդգրկում է Հայաստանի և հայ ժողովրդի, ինչպես նաև համաշխարհային  պատմության նոր շրջանի իրադարձությունները։
Հայաստանը հին ժամանակներից սկսած եղել է արևմտյան և արևելյան քաղաքակրթությունների շփման, փոխհաղորդակցության և փոխազդեցության կենտրոնում: Շփվելով տարբեր մշակույթների հետ, կրելով նրանց որոշակի ազդեցությունը՝ հայ ժողովուրդը, սակայն, պահպանել ու զարգացրել է իրեն բնորոշ քաղաքակրթություն: Ինքնատիպ մշակույթի շնորհիվ հայությունը, հազարամյակներ կտրելով, հասել է մարդկության պատմության նոր, նորագույն և արդի փուլին և  շարունակում  է  իր պատմական ընթացքը: Այս ընթացքում, վերը նշված հանգամանքներից զատ, հայ էթնոսը ստեղծել է յուրատեսակ մշակույթ, իրեն բնորոշ միկրոհամալիրներով և ուղղություններով: Յուրաքանչյուր քաղաքացու և անհատի կայացման ճանապարհին կարևորագույն  խնդիր է նաև յուրացնել ուրույն մշակութային դիմագիծ  և վարքագիծ, որն ամբողջացնում է տեսակի էությունը:

Հայոց պատմության յուրահատուկ գծերից է նաև ազատության և անկախության  պահպանման կամ վերականգնման համար մղված դարավոր պայքարը: Անժխտելի է, որ Հայաստանի` Հայոց հայրենիքի ազատագրության համար պայքարը մեր ժողովրդի պատմության մշտական ուղեկիցն  է, նրա գոյության ձևերից մեկը: Պատմական հարուստ ժառանգության իմացությունն ու յուրացումը ամեն մի հայի, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտականությունն է: Այդ խնդրի հաջող լուծման գործում մեծ կարևորություն ունի ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը` «Հայոց պատմություն» առարկայի լրամշակված ծրագրի և ուսումնական փաթեթների հիման վրա։

Նպատակներ

 • Նպատակաուղղել սովորողներին պատմության դասերի յուրացմանը
 • Սովորողների մոտ զարգացնել պատմության հանդեպ հետաքրքրվածություն և սովորելու ցանկություն
 • Սովորողների մոտ մեծացնել ինքնաճանաչման, ազգի ճանաչման, հայ և համախարհային իրականության ճանաչման ձգտումը
 • Ձևավորել գիտակից և պատասխանատու քաղաքացի

Խնդիրներ

 • Անկախ սովորողի մասնագիտական կողմնորոշումից՝ պահպանել նրա հետաքրքրասիրությունը մեր անցյալի իրողությունների ու դրանց դասերի նկատմամբ
 • Սովորողների համագործակցային հմտությունների զարգացում
 • Տարբեր տեսակետներ, մոտեցումներ անկողմնակալ վերլուծելու և գնահատելու կարողության զարգացում
 • Նպաստել սովորողների՝ նախագծային գործունեության հետևողական իրականացման կարողությունների զարգացմանը
 • Կազմակերպել հանդիպումներ հրավիրյալ մասնագետների հետ, ովքեր որոշ թեմաներում ավելի տեղեկացված և մասնագիտացված են

Կազմակերպումը

 • Ուսումնական պարապմունքի ծրագիրը հրապարակվում է մինչև պարապմունքը սկսելը
 • Ուսուցումն իրականացվում է նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացուցից և հասարակագիտական լաբորատորիայի օրացույցից, ինչպես նաև հասարակագիտական ստուգատեսի օրացույցից բխող ուսումնական նախագծերի միջոցով
 • Սովորողները կարող են հանդես գալ անհատական նախագծերով
 • Ուսումնահայրենագիտական  ճամփորդությունների միջոցով
 • Ուսուցումն իրականացվում է թվային միջոցների կիրառմամբ, սովորողը մեդիահմտությունների կիրառման միջոցով իր խոսքը, վերլուծությունները, հետազոտական աշխատանքները հրապարակում, հանրայնացնում է իր ուսումնական բլոգում, հաջողված աշխատանքները հրապարակվում են նաև ենթակայքերում, կրթահամալիրի գլխավոր կայքում
 • Բանավոր աշխատանքները, քննարկումները նպաստում են, որ սովորողը կարողանա անկաշկանդ միտք ձևակերպել
 • Խրախուսվում է սովորողի ինքնուրույնությունը, երբ սովորողն ինքն է առաջարկում  հետաքրքիր նախագիծ կամ ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք է կատարում
 • Ուսումնական աշխատանքը կազմակերպելիս դասավանդողն օգտագործում  է տարբեր ուսումնական կայքեր, անձնական բլոգ, էլեկտրոնային գրադարաններ, համացանցային այլ ռեսուրսներ, տեսանյութեր, այլ
 • Կազմակերպվում-իրականացվում են հրավիրյալ մասնագետների հետ հանդիպում-քննարկումներ
 • կազմակերպվում է նաև հեռավար ուսուցում
 • Ուսուցման ընթացքում, որպես  ուսուցման աղբյուր, օգտագործվում են էլեկտրոնային դասագրքեր, տարբեր ուսումնական կայքեր, այլ աղբյուրներ…

Ուսումնական միջավայր 

 • դասասենյակ
 • գրադարան, ընթերցասրահ
 • վերնատուն
 • դպրոցի բակ
 • թանգարան
 • հայրենագիտական ճամփորդություններ
 • պատմամշակութային վայրեր

Ուսումնական պարապմունքի ձևեր

 • դաս-դասախոսություններ
 • բանավոր հարցում
 • հրավիրյալ մասնագետների հետ քննարկումներ
 • ուսումնական պարպմունքներ պատմամշակութային վայրերում
 • ուսումնահայրենագիտական-կրթական փոխանակումներով ճամփորդություններ
 • բանավեճերի կազմակերպում-իրականացում
 • նախագծային աշխատանքների իրականացում

Բլոգը՝ ուսումնական հարթակ

Յուրաքանչյուր սովորող պետք է ունենա իր ուսումնական բլոգը՝ սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, բլոգում պետք է պարտադիր առկա լինի «Պատմություն» բաժինը, որտեղ տեսանելի լինեն հետևյալ կետերը՝

 • սովորողի կողմից կատարված առաջադրանքները
 • սովորողի պատրաստած նյութերը՝ ֆիլմեր, հարցազրույցներ, նախագծային աշխատանքներ, թարգմանություններ, վերլուծություններ, հետազոտական աշխատանքներ, այլ
 • ուսումնահայրենագիտական ճամփորդությունների արդյունքներն ամփոփող պատումները
 • իրականացված նախագծերի արդյունքները
 • այլ

Բովանդակություն

 1. Մուտքի դաս-Նոր շրջանի պատմության համառոտ նկարագիրը /1 ժամ/
 2. Հայաստանը 17-րդ դարի երկրորդ կեսին-19-րդ դարի առաջին կեսին /4 ժամ/
 3.  Ազատագրական պայքարը Արցախում և Սյունիքում: Դավիթ Բեկ /2 ժամ/
 4. Հայաստանի ազատագրական պայքարի գաղութահայ կենտրոնները /Հ․Էմին, Շ․ Շահամիրյան/-/3 ժամ/
 5. 19-րդ դարի առաջին կեսի ռուս-պարսկական, ռուս-թուրքական պատերազմները և Հայաստանը /4 ժամ/
 6. Հայկական հարց. Էություն և միջազգայնացում /4 ժամ/
 7. Քաղաքական մտքի զարգացում. գաղափարախոսությունների իրականացման և կուսակցությունների գործունեության հետևանքներ /4 ժամ/
 8. Ցեղասպանություն․ իրականացում, դատապարտում, կանխարգելում /4 ժամ/
 9. Համաշխարհային պատերազմները և դրանց հետևանքները /5 ժամ/
 10. 19-րդ դարի երկրորդ կեսի նշանավոր հերոսամարտեր /Զեյթուն, Սասուն, Վան, Մուսա լեռ․․․«Հերոսապատում» նախագիծ/-/6 ժամ/
 11. 1918-ի մայիս․ հերոսամարտեր /3 ժամ/
 12. Հայաստանի առաջին հանրապետությունը /4 ժամ/
 13. Հայաստանի առաջին հանրապետությունը և հարևան պետությունները /4 ժամ/
 14. Միջազգային հարաբերությունները պատմության նոր շրջանում /4 ժամ/
 15. Գերտերությունների դերը համաշխարհային պատմության մեջ և հայ ժողովուրդի կյանքում /4 ժամ/
 16. Համաշխարհային մշակույթը նոր շրջանում /3 ժամ/
 17. Հայկական մշակույթը համաշխարհային մշակույթի համատեքստում /3 ժամ/
 18. Հայկական սփյուռքը և նրա  դերը պատմության մեջ /3 ժամ/
 19. Հայոց պատմության դասերը /3 ժամ/

Գնահատում

Գնահատումն իրականացվում է կրեդիտային համակարգի կիրառման արդյունքում, սովորողի կուտակած միավորների թվային գումարի միջինի հիման վրա՝

 • կիսամյակային լիարժեք հաճախում` 1 կրեդիտ
 • մասնակցություն ուսումնական-հասարակագիտական նախագծերին` 2 կրեդիտ
 • բանավոր և գրավոր /բլոգային/ պատասխաններ, ուսումնական նյութերի և փաթեթների ստեղծում-ներկայացում` 4 կրեդիտ
 • ուսումնահետազոտական աշխատանքներ` 2 կրեդիտ
 • մասնակցություն ուսումնահայրենագիտական ճամփորդություններին` 1 կրեդիտ
%d bloggers like this: